GENOPSLAG - Teamleder til Byg, Landzone og Miljø

Er du vant til at gå forrest og vise vejen? Bliver du motiveret af at udvikle dine medarbejdere til at blive endnu bedre, og har du en positiv indflydelse på andre? Hvis det lyder som dig, så har du muligheden for at gøre en forskel som Teamleder i Byg, Landzone og Miljø. Vi søger nu en teamleder til at præge udviklingen og sætte fokus på vækstdagsordenen i en af landets mest naturrige kommuner - med ambitiøse byudviklingsprojekter, udpræget virkelyst, aktive lokalsamfund og engagerede borgere.

I Gribskov arbejder vi med en målrettet og ambitiøs vækstdagsorden. Derfor er vi i gang med en række større byudviklingsområder, hvor Byg, Landzone og Miljø spiller en vigtig rolle. Her er et tæt samspil med planområdet afgørende for opgaveudførelsen. Det er også en forudsætning, at vi arbejder helhedsorienteret - både ift. drift og udvikling. Vi arbejder mod en sikker, stabil og effektiv drift for at skabe de bedst mulige rammer for vækst.

Vi har et vedvarende fokus på arbejdet med effektiviseringer, nedbringelse af sagsbehandlingstider og prioritering af sagerne, særligt i forhold til Byg og Landzone. Derfor har vi igennem de sidste år gennemført en række tiltag med henblik på at løfte kvaliteten og sikre at servicemål på området overholdes.

I forbindelse med corona-pandemien er sagsmængderne steget voldsomt, og vi har styrket området med flere årsværk.

Det har forudsat, at vi arbejder med en langt mere sammenhængende opgaveløsning, som i vid udstrækning går på tværs. Vi skal fortsat optimere processer og sikre, at opgaverne varetages med en høj effektivitet. Arbejdet med effektiviseringer og optimering fordrer også, at vi vedvarende har fokus på trivsel og arbejdsglæde og sikrer rammerne herfor.

Stærkt fagligt bagland i et socialt team
Dit team står klar med hver deres faglige spidskompetencer, og du kan se frem til at blive en del af en social arbejdsplads, hvor fællesskab er vores DNA, og hvor vi har det godt med hinanden - både i det daglige og til sociale arrangementer.
Dagligdagen er præget af et højt aktivitetsniveau. Opgaverne er udfordrende, arbejdsklimaet sjovt og uformelt, og kollegerne er engagerede. Vi har frihed under ansvar, plads til forskellighed og åbenhed for bidrag og nye initiativer.

”Vi er som en stor familie. For vi hjælper hinanden med de daglige opgaver og får altid en hyggelig snak, når vi mødes rundt omkring. Folk er glade for at være her, så du skal glæde dig til at starte,” siger din kommende kollega Tina.

Om dig
Du har en relevant akademisk baggrund f.eks. som jurist eller fra det teknisk-naturvidenskabelige område. Du har suppleret din uddannelse med en lederuddannelse på niveau med Diplom i Ledelse eller Den Offentlige Lederuddannelse.

Vi forventer, at du har ledelseserfaring fra en politisk ledet organisation, gerne offentligt, og at du har indgående erfaringer indenfor væsentlige dele af byggelovgivning og planlovgivning. Vi forventer således, at du har stærke faglige kompetencer på området. Men du skal ikke selv kunne alt. Teamet består af fagligt dygtige og engagerede medarbejdere, som tilsammen besidder stor faglig og processuel viden på området. Du er en stærk faglig leder, som kan favne ledelsesopgaven ud fra et strategisk såvel som operationelt perspektiv, hvor du også kan tilbyde medarbejderne faglig sparring.

Det er et vigtigt mål at videreudvikle samspillet på tværs i den kommunale organisation. Både som et led i at udvikle den kvalitet, som borgerne møder, og for at øge effektiviteten i opgaveløsningen. Som leder skal du derfor have viljen og evnen til at samarbejde tværorganisatorisk og -fagligt, og du skal gå foran i at understøtte et opgavebaseret samarbejde mellem medarbejdere, borgere, virksomheder og politikere.

Det er vigtigt, at du er udviklingsorienteret og nytænkende uden at miste fokus på driften. Du skal være handlekraftig og kunne agere i krydsfeltet mellem borgere/virksomheder, politikere og god forvaltning. Dertil skal du kunne skabe overblik i en travl hverdag og fastholde og videreudvikle et professionelt arbejdsmiljø, som er præget af åbenhed, engagement, ejerskab og anerkendelse.

Ikke alle sager er nemme, og ikke alle sager falder ud til borgernes eller virksomhedernes tilfredshed. Du skal derfor være i stand til at kunne lytte, forstå og bidrage til at finde løsninger, hvor det er muligt. Du skal ligeledes være i stand til at yde rådgivning og vejledning - både opadtil i organisationen og til det politiske niveau - om sagers retlige fundering og de muligheder og begrænsninger, der følger deraf.

Sat på kort formel, er det vores forventninger, at du

  • er optaget af at skabe resultater i fællesskab
  • er velbevandret i disciplinerne koordination, styring, planlægning og formidling
  • er helheds- og løsningsorienteret
  • er en stærk faglig leder
  • har erfaring fra en politisk ledet organisation
  • er samarbejdende og dialogorienteret
  • er fagligt velfunderet indenfor teamets fagområder
  • er velformuleret i skrift og tale

Om opgaverne
Du bliver leder for et team med 26 dygtige, engagerede og selvstændige medarbejdere. Teamets hovedopgave er at skabe smidige og velfungerende rammer for by- og erhvervsudviklingen i Gribskov Kommune. Teamet tegner en betydningsfuld strategisk samarbejdsflade mellem hhv. borgere og virksomheder og den kommunale myndighed. Du skal bidrage til, at organisationen og teamet opleves som løsnings- og serviceorienteret i forhold til borgere og virksomheder, samtidig med at den kommunale myndighedsopgave varetages professionelt.

I disse bestræbelser er medarbejderne en vigtig ressource i en vidensproducerende virksomhed som en kommune. Det betyder, at arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel er strategisk betydningsfulde orienteringspunkter. Det er således en del af forventningen til dig som ny teamleder, at du prioriterer en del af din energi ift. teamets indre liv og den fortsatte udvikling af et godt arbejdsmiljø med høj medarbejdertrivsel.

En af de ting, som dine kommende medarbejdere vægter højest, er, at bevare de gode relationer kollegaer imellem og de stærke kollegiale fællesskaber som kendetegner Team Byg, Landzone & Miljø. Vi er stolte af vores sparringskultur og vores respektfulde omgang med hinanden. Vi har en værdsat kultur, hvor det er muligt at dele både gode og dårlige oplevelser, og hvor kollegaer imellem har en humoristisk og humørfyldt hverdag.

Vi har et tæt samarbejde med den øvrige del af det tekniske område. Vi lægger vægt på en god servicekultur, så borgere og virksomheder sikres en god oplevelse i Kommunen. Særligt er der stort fokus på at forbedre forholdene for erhvervslivet for således at sikre god og hurtig sagsbehandling af vores erhvervssager. Vi har en helhedsorienteret og vidensbaseret tilgang til opgaverne og er løsningsorienterede.

Det er det en forventning, at du er i stand til at sikre fortsat kvalitativ udvikling af de afgørelser teamet skal producere, fx ift. byggesager eller afklaringer af landzone- eller miljøproblematikker. Det handler ikke kun om at sige ’ja’ eller ’nej’, men også om tidligt i forløbet at tage dialogen og finde løsninger i lyset af de politiske mål og prioriteringer. Derfor er det også vigtigt at fortsætte arbejdet med udviklingen af "teamets servicekultur".

Endelig skal her også nævnes den rolle som teamlederen har ift. at servicere det politiske udvalg og udvalgsformanden i et tæt samarbejde med centerchef og direktør, så kvalitet og rettidighed i administrationens leverancer til det politiske udvalgs arbejde er i orden.

Om Center for Teknik og Borgerservice
Center for Teknik og Borgerservice varetager opgaver på områderne affald, byggeri, natur, miljø, spildevand, redningsberedskab og de traditionelle borgerservicefunktioner. Derudover har centeret en række driftsområder; blandt andet vej- og parkområdet, de kommunale vandløb, affaldsområdet, hvor vi driver kommunens to genbrugsstationer, og beredskabsområdet, hvor vi driver kommunens to brandstationer. Desuden er vi sekretariat for den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste i Gribskov, Halsnæs og Helsingør Kommuner.

Opgaven og den gode service for borgere og virksomheder er i centrum. Vi lægger stor vægt på samspil mellem fagligheder på tværs i organisationen såvel som med eksterne aktører. Vi er strategisk orienterede og arbejder mod langsigtede løsninger. Vi arbejder meget tæt sammen med planområdet, som ligger i vores søstercenter Center for Byudvikling og Ejendomme.

Som leder for Byg, Landzone og Miljø kommer du til at indgå i centerledelsen, som er en enhedsledelse. Ved enhedsledelse forstår vi, at der er fokus på det helhedsorienterede, både internt i centret og i samspillet med hele organisationen. I Center for Teknik og Borgerservice er vi ca. 75 administrative medarbejdere, og vi har til huse på Rådhuset i Helsinge. Vi ser os selv som positive, engagerede og fagligt velfunderede. Vi har seks bærende værdier, som danner fundament for organisationen; åbenhed, tillid, respekt, deltagelse, mod og fleksibilitet. Vi arbejder meget selvstændigt og lægger vægt på gensidig respekt, engagement og samarbejde.

Centret består af tre administrative teams og et overvejende driftsorienteret team, som varetager genbrugsstationerne og brandstationerne. Teamet er på 26 medarbejdere og består af opgavefællesskaberne opgavefællesskaberne; Byg, som også rummer en ”erhvervsgruppe”, Landzone og Miljø.

 

Gribskov Kommunes værdier
Åbenhed · Tillid · Respekt · Deltagelse · Mod · Fleksibilitet

Få lignende jobopslag direkte ind i din mail

Ansøg

Ansøg på hjemmeside
Datoer
Oprettet: 31. august 2021
Ansøgningsfrist: 19. september 2021
Forventet start: 1. november 2021
Arbejdsgiver
Gribskov Kommune
Rådhusvej 3
3200 Helsinge
Gribskov Kommune, Danmark